Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

I. Administratorem danych osobowych jest Daria Spychała, kontakt@dariendesign.pl.
II. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
III. Cele i podstawy przetwarzania.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach, w oparciu o wskazane podstawy prawne:
a) w celu wykonania zawartej z Tobą umowy ze względu na niezbędność przetwarzania danych dla realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) w celu dokonania wyceny usługi i odpowiedzi na zapytania kierowane do Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c) w celu kontaktu telefonicznego lub e-mailowego w sprawach związanych z realizacją usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
d) w celu wystawienia rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
e) w celu udzielania rabatów i informowania o promocjach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
f) w celach archiwalnych i dowodowych oraz analitycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
g) w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zapewnienia ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności oraz zabezpieczenia się przed różnego rodzajami zarzutami i twierdzeniami, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
h) w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora danych, związanych z zarządzaniem kontaktem z Tobą, jako realizacja prawnie uzasadnionego celu Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
i) w celu wykorzystania cookies na stronie internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
j) w celu przetwarzania komentarzy na stronie internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
k) w celu wysyłania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
l) w celu zamieszczenia opinii na stronie internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
m) w celu dopasowania treści wyświetlanych na naszych stronach do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług, korzystając z analiz Twoich danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
n) w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Ciebie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
IV. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na 
podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na 
podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych. Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych, istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne
wobec Twoich interesów, praw i wolności lub te dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
V. Okres przechowywania danych
Twoje dane będą przechowywane:
a) do momentu odwołania udzielonej zgody czy żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub też żądania usunięcia przetwarzania
danych osobowych przez Ciebie,
b) do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec profilowania – dane zbierane w ramach profilowania przetwarzane od momentu rozpoczęcia
korzystania ze strony internetowej dariendesign.pl,
c) do momentu przedawnienia roszczeń wynikających lub związanych z zawarciem umowy,
d) do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa (cele archiwalne),
e) do momentu osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
f) do czasu dezaktualizacji danych lub utraty przydatności – w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach analitycznych, cookies itp.
VI. Odbiorcy danych
Dane osobowe mogę udostępniać następującym odbiorcom: pracownikom zajmującym się obsługą kadrowo-płacową, księgowemu lub biuru
rachunkowemu, kancelarii prawnej, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Urzędowi Skarbowemu, ubezpieczycielowi, kontrahentom i klientom, którzy otrzymają Twoje dane w zakresie niezbędnym do umożliwienia kontrahentom i klientom komunikacji, innym podmiotom, z którymi lub na których rzecz realizujemy inwestycje, lub usługi w zakresie, w jakim jest to konieczne, serwisom świadczącym usługi
utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi systemu do zarządzania firmą, dostawcy
usługi mailingu (newslettera), dostawcy usługi zapisu na konsultacje czy systemu płatności. Mogę też być zobowiązana do udostępnienia Twoich danych podmiotom prywatnym i publicznym na podstawie przepisów prawa.
VII. Przekazywanie do Państw trzecich
W związku z faktem, że korzystam z usług zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Google, Microsoft, Calendly itp. Twoje dane mogą być
przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy
Prywatności – Privacy Shield.
VIII. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy te dane przetwarzali, możesz żądać ich usunięcia), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
IX. Prawo do wniesienia skargi
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO;
X. Wymóg podania danych i konsekwencje nie podania
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie niektórych danych może być niezbędne do wykonania usługi, zapisania na kosultację, zwrotu środków pieniężnych, wystawienia rachunku, czy udzielenia rabatu.
XI. Profilowanie
W ramach serwisu profiluję Twoje dane. Profilowanie to przetwarzanie Twoich danych w sposób zautomatyzowany służący analityce i reklamie. Każdy właściciel danych ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania. Nie wykorzystuję profilowania do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.